Interkultúrna komunikácia

Prínos tréningu:

Práve v oblasti interkultúrnej komunikácie je dôležité zaoberať sa nielen teoretickými štandardmi a hodnotami cudzej kultúry, ale nadobudnúť aj osobnú skúsenosť. Na tomto tréningu si osvojíte kľúčové kompetencie pre styk s vybranou cudzou kultúrou. Taktiež zvýšite svoju senzibilitu na možné nedorozumenia a rozšírite svoje poznatky z takejto kultúry.

Obsah tréningu:

Znaky vysoko efektívnych tímov
Bežný deň
Pozdravenie, pozvania (oficiálne, súkromné)
Hierarchické štruktúry
Do´s and Don´t (čo sa smie a čo nesmie)
Tréning nadobudnutých rečových prejavov (pozdravenie, predstavenie sa)
Informácie
Kolektívna pamäť
Historické udalosti
Osobnosti

V závislosti od cieľovej krajiny kladieme zreteľ na tie jednotlivé kultúrne štandardy ako napr.:

Orientácia vzťahov na základe pravidiel v danej kultúre
Autonómia vs. kreativita a konflikty
Vyhýbanie sa konfliktom vs. konfrontácia

Tréning je určený pre:

Spolupracovníci Vašej spoločnosti, ktorí potrebujú nabrať vedomosti a skúsenosti v styku s cudzími kultúrami.

Forma:

Tréning realizujeme na mieru priamo pre Vašich zamestnancov a na základe analýzy potrieb zostavíme také cvičenia a praktické ukážky, ktoré sú v súlade s cieľmi Vašej spoločnosti.

Tréning vieme zrealizovať v jazykoch:

Slovenský
Anglický
Nemecký

Možné nadväzujúce tréningy:

Leadership
Manažment zvládania konfliktov
Ako motivovať seba a iných