Poradenstvo

Personálne poradenstvo

Vyhľadávanie a výber správnych pracovníkov je viacstupńový proces, ktorý si vyžaduje veľa skúseností a dobré poznanie aktuálnych požiadaviek trhu práce. Tento proces sa u nás začína definovaním pracovnej pozície, analýzou tímu a vzťahov okolo, psychodiagostikou a pokračuje výberom vhodného kandidáta alebo cieľovej správnej skupiny. Výber najvhodnejšieho kandidáta na obsadenie technickej, či vrcholovej pozície, je určite jedným z najdôležitejších strategických rozhodnutí, vo firmách.

MVAgency sa sústreďuje na vyhľadávanie a výber potenciálnych kandidátov pre všetky úrovne pozícií, funkcií a oblastí, na základe multifaktorovej diagnostiky a komplexného zhodnotenia osobnostného potenciálu a profesijných zručností. Výber sa týka pracovníkov, špecialistov s nezvyčajnými požiadavkami, ale i vysokokvalifikovaných odborníkov až po TOP management. Ponuka sa vzťahuje na domáce i medzinárodné priemyselné koncerny, ako aj pre rozširujúce sa firmy, poradensko-vzdelávacie inštitúcie, tradičné obchody alebo i inovatívne rozbiehajúce sa firmy.

Výber zamestnancov na základe trhom preverenej metodiky:

Centrálnou službou MVAgency je výber uchádzačov pre pozície podľa požiadaviek zákazníka - absolútne ušitý na mieru.

Prvý výber

V prvom kroku aktívne oslovujeme uchádzačov, zbierame všetky žiadosti a hodnotíme ich. V nejasných prípadoch sa vykoná prvý rozhovor po telefóne. Podľa potreby urobíme prvé interview po telefóne.

Pohovor

V rámci štruktúrovaných pohovorov sú uchádzači hodnotení na základe ich kvalifikácie, osobnostných či technických predpokladov a dôvodu ich uchádzania o danú pracovnú pozíciu. Najvhodnejší kandidáti sú predstavení zákazníkovi, ktorému poskytneme naše hodnotenie uchádzača a odbornú radu.

Diagnostika spôsobilosti uchádzača

V závislosti od požiadaviek projektu, v ďalšom kroku diagnostikujeme spôsobilosť uchádzača na základe vedeckého procesu.

• Psychologická diagnostika

• Analýza potenciálu

• Hearing - Počúvame Vás

• Hodnotiace centrum / Assessment Centrum

Psychologická diagnostika

Pracujeme s rôznorodými diagnostickými nástrojmi, od viedenského testovacím systému Schuhfried po CUT-e, Oscar Murphy, a pod. Testujeme rôzne úrovne schopností kognitívneho myslenia, koncentrácie, špecifické aspekty výkonnosti (napr. angličtina ako cudzí jazyk), schopnosti spojené s pracovnými oblasťami a sociálne zručnosti, rovnako ako stres a syndróm vyhorenia a mnoho iných.

Testy predstavujú ďalšie kritérium pri rozhodovaní o výbere zamestnancov. Môžu byť použité pre celý rad profesií a funkcií, od call-centier agentov až po manažérov a top riadiacich pracovníkov. Výsledky sú jasne štruktúrované a prezentované v ľahko zrozumiteľnej forme. Poskytujú prehľad potenciálu a schopností uchádzačov na otváranú pracovnú pozíciu.

Analýza potenciálu

Pri analýze potenciálu zamestnancov pracujeme s metódou CA Method a Symbolon. Na základe hlbokých psychologických poznatkov zisťujeme pomocou obrázkov, symbolov a metafor informácie o možnostiach, ktorým smerom sa tímy a jednotlivci môžu rozvíjať a posunúť svoj potenciál.

Hearing - Počúvame Vás

Zorganizujeme otvorené stretnutie rozhodujúcich síl Vášho podniku a zistíme ich požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov, pričom prevezmeme všetky úlohy súvisiace s projektom náboru. Zohľadníme jedinečnosť Vášej spoločnosti a branže na ktorú sa špecializujete a tomu prispôsobíme požiadavky výberu tých najvhodnejších kandidátov.

Hodnotiace centrum

Pre obzvlášť špecifické pracovné pozície preveríme všetkých kandidátov cvičeniami a technikami, ktoré prispôsobené potrebám Vášho podniku, prinášajú efektívne výstupy s presnými závermi. Analýzy sa vzťahujú na prax a vykazujú vysokú úspešnosť výberu vhodných kandidátov.