B2B Accelerátor

O co ide:

Systematický prístup k predaju v rámci B2B obchodov. Pozostáva s viacerých konceptov a pomáha obchodníkom analyzovat a klasifikovat potenciál trhu, pripravit si spolu s obchodnými manažérmi meratelné vstupné aj výstupné KPI s cielom zvýšit pokrytie trhu a predaja. Venujeme sa dvom základným prístupom v predaji a to Konzultatívno-poradenskému predaju a Strategickému predaju.

Preco B2B Accelerátor – východiská

Projekt vychádza z pracovnej náplne AM (obchodníka) a reálnych skúseností
Potreba zlepšit primárnu úlohu obchodníka identifikovat obchodné príležitosti na trhu a uzatvárat nové obchody
Zabezpecit potrebný pocet obchodných stretnutí ako vstupné KPI pre obchodníkov
Pracovat na budovaní vztahov s klientmi cez pravidelné aktivity obchodníkov
Efektívnejšia práca s CRM a dostupnými databázami klientov
Zlepšit predajné zrucnosti prostredníctvom poradensko-konzultatívneho prístupu/strategické plánovanie predaja

Preco B2B Accelerátor – východiská

Kick- off meeting
Predstavenie projektu, ciele, ocakávania, angažovanie obchodníkov, casový plán
Potenciálová analýza obchodníkov/obchodných manažérov
Zistenie osobnostných predpokladov na predaj, úroven motivácie, predajné návyky, predajné zrucnosti, odhalit schopnosti viest obchodný tím
Modul 1 - Koncept B2B Accelerator
Predajné pokrytie, konverzia predaja, podiel na trhu, P20 aktivity, analýza strateného obchodu, konzultatívny predaj
Modul 1 - Workshop
Zhodnotenie súcasného stavu, mapovanie predajného potenciálu, identifikácia trhu, príprava zoznamu P20, plánovanie dalších aktivít
Modul 2 - Manažment predaja
Úlohy manažéra predaja. stanovenie vstupných a výstupných KPI, riadenie aktivít a císel
Modul 2 - Workshop
Príprava vstupných/výstupných KPI, plán implementácie, sledovanie výkonu, denník obchodníka, reporting
Modul 3 - Konzultatívny/strategický predaj
Nadobudnutie potrebných predajných zrucností pre zvýšenie konverzie predaja

Tréning je urcený pre

Už pokrocilých obchodníkov a manažérov v rámci B2B predaja, ktorí chcú zlepšit predajné výsledky.

Forma

Tréning spolu s praktickými aktivitami
Worskhop
Využívame reálne císla predaja úcastníkov a klienta

Forma

Individuálne koucingy