Assessment obchodných manažérov

Ciel:

Slúži na odhalenie predpokladov manažéra viest obchodný tím a riadit predaj k dlhodobo udržatelným predajným výsledkom.Sledujeme 4 klúcové oblasti:

Osobnostné charakteristiky manažéra – analyzujeme osobnostné predpoklady pre obchodnú manažérsku pozíciu
Motivácia – odhalujeme správne motivacné nastavenie pre dosahovanie výsledkov
Správanie a návyky lídra – zistujeme ci sa manažér správa ako líder tímu, aké cinnosti robí pravidelne k úspechu
Riadenie výkonu – odhalujeme ci manažér vie správne riadit výkon obchodníkov v rámci manažérskeho cyklu a riadenia aktivít obchodníkov

Forma:

On-line dotazník
Osobnostný rozhovor

Výstup:

Individuálny report manažéra obsahujúci silné a slabé stránky, jeho manažérsky štýl a odporúcanie na rozvoj