Employer branding = marketing v HR

Employer Branding je marketing v HR

Spotrebiteľský marketing rieši základnú otázku: Prečo by si mal zákazník kúpiť môj produkt. Čo bude pre neho hodnota, motivácia a ako mu to poviem.

Rovnaké otázky vznikajú na dnešnom pracovnom trhu. Nedostatok kvalifikovaných zamestnancov vyvoláva potrebu zamýšľať sa nad základnou otázkou HR marketingu: Prečo by si mal kandidát vybrať práve našu spoločnosť. Čo bude pre neho správna hodnota a motivácia a ako mu to poviem.

Employer branding teda nie je nič iné ako marketing na trhu práce. A základom je práve tá hodnota, čiže benefit a motivátor, ktorým oslovíme budúcich zamestnancov.

Školenie bude pozostávať z nasledujúcich časti:

Marketing v minulosti a dnes. Čo je marketing 3.0 a v čom sa líši.
Od spotrebiteľského marketingu k marketingu v Ľudských zdrojoch
Kroky, postupy, metodológia Employer Brandingu (analýza trhu, prieskumy a ich forma a metodológia)
Budujeme značku zamestnávateľa

Na školení sa dozviete:

Základné princípy marketingu
Čo znamená marketing 3.0
Čo znamená EVP (Employee Value Proposition)
Aké hodnoty zamestnanci a potenciálni zamestnanci môžu očakávať
Ako vytvoriť EVP
Podrobne sa budeme venovať metodológií Employer Brandingu
Čo znamenajú fokusové skupiny, aký je ich cieľ a ako ich zrealizovať
Ako urobiť prieskum zameraný na image, reputáciu a hodnoty spoločnosti interne
Prečo je dôležité poznať postoje, potreby, očakávania, bariéry a motivátory potenciálnych zamestnancov
Ako zrealizovať prieskum na vzorke potenciálnych zamestnancov
Príbeh základ pre dobrú komunikáciu
Ako komunikovať s jednotlivými cieľovými skupinami (jednotlivé formy komunikácie)

Školenie bude realizované s množstvom príkladov, prípadových štúdií a výsledkov z praxe Employer branding je nástroj, ktorý pomáha nastaviť hodnoty (EVP – Employee Value Propositiion) a celkovú firemnú kultúru, tak aby spoločnosť dokázala byť zaujímavou a atraktívnou pre svojich zamestnancov aj kandidátov na trhu práce, zvyšovala svoj image, reputáciu smerov von a lojalitu a engagement smerom dovnútra spoločnosti.

Employer branding je vlastne marketing v Ľudských zdrojoch, ktorého miestom pôsobenia je trh práce.

Pri spotrebiteľskom marketingu nastavujeme firmám ich pozicioning, benefity a hodnoty pre spotrebiteľov, inovácie a následnú komunikáciu. A rovnaké pravidlo je aj v HR marketingu.

Našim cieľom je budovať zamestnávateľskú značku – Employer brand, čoho výsledkom je:

  Zvýšenie:
  • Hrdosti zamestnancov
  • Výkonnosti zamestnancov
  • Zaangažovanosti zamestnancov
  • Spokojnosti zamestnancov
  • Lojality zamestnancov
  • Atraktivity spoločnosti v očiach potenciálnych uchádzačov
  Zníženie:
  • Fluktuácie zamestnancov
  • Nákladov na nábor nových zamestnancov
  • Nákladov na motiváciu zamestnancov
Pri budovaní značky zamestnávateľa je dôležité ísť krok po kroku. Nestačí len rýchla a krátkodobá reklama. Reklama je vždy len tou čerešničkou na torte celého marketingu a budovania značky a to platí aj pri budovaní značky zamestnávateľa. Employer branding je súbor krokov, ktoré na seba nadväzuje. v nasledovných krokoch:
 1. Analýza všetkých dostupných dát, firemného prostredia, konkurencie, doterajšej komunikácie s uchádzačmi
 2. Rozhovory a diskusie so zamestnancami naprieč spoločnosťou. Diskusie sú realizované formou Focus Groups (Skupinové diskusie) a je vhodné ich realizovať zvlášť pre manažment, zamestnancov ako aj zvlášť za každú pobočku jednotku. Cieľom skupinových diskusií je zmapovať atraktivitu a image spoločnosti, jej reputáciu, firemnú kultúru a hodnoty, analyzovať silné a slabé stránky a definovať motivátory a bariéry spoločnosti ako zamestnávateľa.
 3. Kvantitatívny prieskum (dotazníková forma) naprieč spoločnosťou. Cieľom prieskumu je zistenia, ktoré vzídu z diskusií kvantifikovať u všetkých zamestnancov. Nejedná sa štandardný prieskum spokojnosti zamestnancov.
 4. Kvalitatívny / kvantitatívny prieskum u potenciálnych kandidátov. Cieľom je opäť identifikovať image a reputáciu, silné a slabé stránky, motivátory aj bariéry zamestnávateľa, či už na celom území SR alebo v regióne. Súčasťou je aj analýza aké sú ich očakávania a akým spôsobom hľadajú potenciálni kandidáti pracovné príležitosti na trhu práce.
 5. Definovanie hodnôt spoločnosti (EVP – Employee Value Propsitions). Zo všetkých dostupných informácií je potrebné vypracovať hodnoty spoločnosti, ktoré budú pilierom pre celkovú komunikáciu spoločnosti ako zamestnávateľa.
 6. Príprava celkovej komunikačnej stratégie a jej jednotlivých krokov – internej aj externej. V tejto časti vzídu strategické rozhodnutia ako hodnoty pretransformovať do komunikácie smerom k zamestnancom aj potenciánym kandidátom.
Ďalšími krokmi, ktoré Employer Branding zahŕňa je samotná kreatívna časť a komunikácia a zároveň implementácia hodnôt naprieč spoločnosťou.
 • Vypracovanie kreatívnej časti komunikácie a komunikačného mixu na internej aj externej báze.
 • Testovanie kampane na relevantnej vzorke potenciálnych uchádzačov
 • Komunikácia prostredníctvom jednotlivých komunikačných kanálov (internet, sociálne siete, billboardy, eventy, vnútorná komunikácia naprieč spoločnosťou..)
 • Budovanie firemnej kultúry a pozitívnej klímy na pracovisku, motivačných program, tréningy manažérskeho riadenia, komunikácie, empatie, soft skills…
Značka zamestnávateľa je prostriedok, pomocou ktorého oznamujete, aký ste, akú máte firemnú kultúru, čo ponúkate a čo sa dá od vás, ako od zamestnávateľa očakávať.

O svoje skúsenosti sa s Vami podelí Mária Boťanská

Ing. Mária Boťanská je špecialista na marketingové a HR prieskumy, Employer branding, marketingovú stratégiu a jej aplikáciu v praxi. V tejto oblasti pôsobí takmer 20 rokov. Svoje skúsenosti nadobudla v spoločnosti GfK, Palma a a MB Brand Management.

Popri tom sa venuje aj vzdelávaniu. Je akreditovaným lektorom a členom ALKP.

Venuje sa témam ako Employer Branding, marketing a branding, ale aj témam osobnostného rozvoja a pozitívneho života. Trénuje aj relaxačné techniky a mindfulness v práci.

100 EUR bez DPH / 120 EUR s DPH

obsahuje 7 hodinové praktické školenie, občerstvenie, zapožičanie laptopu a kvalitné materiály.
Zľavy: 10% zľava pre účastníkov z verejnej správy a akademickej obce. 8% zľava pre druhého účastníka z organizácie. Zľavy nie je možné zlučovať.