Hlas a rétorika

Prínos tréningu:

Spoznáte základné aspekty rétoriky
Naučíte sa pracovať s dychom, s moduláciou hlasu, presne artikulovať
Uvedomíte si previazanosť neverbálnej zložky komunikácie, ktorá s rečníckym prejavom úzko súvisí
Precvičíte si štylistickú a obsahovú zložku čítaného aj voľne hovoreného prejavu.
Na základe analýzy video záznamu Vášho rečníckeho prejavu, Vám bude poskytnutá spätná väzba, aj návod, ako Váš prejav zlepšiť v súlade s podporou Vašej individuality.

Obsah tréningu:

Oboznámenie sa s teoretickými predpokladmi rečníckeho prejavu a vystupovania
Videonahrávka prednesu účastníka
Analýza možných nedostatkov a dolaďovanie detailov

Tréning je určený pre:

Tých, ktorí často vystupujú, prezentujú a majú záujem zaujať svojim vystúpením publikum.

Forma:

Tréning realizujeme individuálnou formou na báze pravidelných kontinuálnych stretnutí cca 1x týždenne

Tréning vieme zrealizovať v jazykoch:

Slovenský

Možné nadväzujúce tréningy:

Prezentačné zručnosti s profesionálnymi hercami