Total Cost of Ownership I. (Celkové náklady na vlastníctvo)

Kurz TCO I ukazuje, ako šetriť náklady pri nákupe komodít. Počas kurzu definujeme a analyzujeme kľúčové zložky nákladov nakupovanej komodity. Pomocou kalkulačného vzorca vypočítame finančný dopad jednotlivých zložiek na celkovú cenu komodity. Zobrazujeme skryté náklady a riziká s nimi spojené. Ukazujeme spôsoby, ako cenu komodity znížiť bez negatívneho vplyvu na jej kvalitu.
Počas kurzu vám poskytneme nový pohľad na prezentáciu výhodnosti vašej predajnej ceny. Pomôžeme identifikovať všetky priame aj nepriame, zjavné aj skryté náklady spojené s nákupom, prevádzkou, zmenami a likvidáciou (predajom) majetku, tovaru alebo služieb. TCO analýzou odhalíme rozdiely medzi obstarávacími nákladmi a celkovými nákladmi po celú dobu využiteľnosti. Ich znížením Vaša spoločnosť ušetrí finančné prostriedky bez negatívneho dopadu na vašich zamestnancov, kvalitu Vašich výrobkov, služieb, vzťahov so zákazníkmi a dodávateľmi.Čo sa naučíte?

Očakávania účastníkov a voľba prierezovej komodity.
Definícia TCO
Kalkulácie nákladov a kalkulačný vzorec
Kľúčové zložky TCO
Výpočet realistickej projekcie skutočných nákladov na nákup
Skryté náklady TCO a identifikácia možných rizík spojených s týmito nákladmi
Možnosti optimalizácie nákladov
TCO od A po Z
Vytvorenie praktických pomôcok pre nákupcov na výpočet TCO

Pracovné metódy:

teória TCO prezentovaná na príklade vybranej komodity
pri praktických príkladoch moderovaná diskusia k skúsenostiam účastníkov
praktické odpovede na kľúčové otázky účastníkov pre zefektívnenie ich práce
praktické cvičenia v skupine (/-ách v závislosti od počtu účastníkov)

Zhrnutie:

TCO je spôsob výpočtu, ktorý slúži podnikovým manažérom posúdiť priame aj nepriame náklady a prínosy spojené s nákupom akéjkoľvek komodity. Cieľom získať konečné číslo, ktoré bude odrážať skutočné náklady nákupu.
TCO zahŕňa všetky náklady životného cyklu komodity.
Opakovaná kontrola výpočtov, ich porovnanie s definovanými cieľmi, analýza príčin, návrh zlepšenia / riešenia a realizácia (DMAIC) je nevyhnutná.

Prínos tréningu:

Získate poznatky a vedomosti a zručnosti z oblasti riadeného nákupu a investícií
Naučíte sa metódy a postupy, ako sa pripraviť na vyjednávanie s dodávateľom a hodnotiť ho
Osvojíte si techniky budovania vzťahu s dodávateľom aj pri využívaní elektronických aukcií

Obsah tréningu:

nákup – moderná tvorba zisku
osobnosť nákupcu – komunikácia, vyjednávanie, taktiky
etika nákupu v prostredí verejného obstarávania
plánovanie a nákupné procesy
analýzy, metodiky, hodnotenie dodávateľov, nákupný procurement, TCO model pri nákupe (Total Cost of Ownership)
elektronické aukcie – e-technológie, e-procurement,
prenos rizík na dodávateľa

Tréning je určený pre:

Nákupcovia, obchodníci a manažéri, ktorí naceňujú produkty a služby, naprieč všetkými odvetviami

Forma:

Tréning realizujeme na mieru priamo pre Vašich zamestnancov a na základe analýzy potrieb zostavíme také cvičenia a praktické ukážky, ktoré sú v súlade s cieľmi Vašej spoločnosti.

Tréning vieme zrealizovať v jazykoch:

Slovenský
Anglický

Možné nadväzujúce tréningy:

Total Cost of Ownership II.