Reklamácia ako šanca udržať si lojalitu zákazníka

„S úsmevom, bez pokút a strát, bez nahnevaných zákazníkov“

Prínos tréningu:

získanie prehľadu o aktuálnych legislatívnych aspektoch správneho vybavovania reklamácií
Osvojíte si presné pravidlá vybavovania reklamácií a odhaľovania „špekulantov“
získate základné komunikačné zručnosti pre zvládanie konfliktných situácií
osvojíte si princípy budovania lojality zákazníka

Obsah tréningu:

Základným cieľom podnikania je zisk. Jednou z oblastí podnikania, kde sa rozhoduje o výške zisku je vybavovanie reklamácií. Zdanlivo nedôležitá a často krát zanedbávaná téma, má obrovský vplyv na dlhodobú perspektívu firmy. Dodávanie kvalitných výrobkov a služieb na trh by malo byť v podnikaní samozrejmosťou. Aj v najlepšej firme sa však niekedy vyskytne situácia, keď zákazník nie je spokojný s produktom alebo službou a reklamuje ich. Ak taká situácia vznikne, je potrebné ju riešiť spôsobom, ktorý je nielen v súlade s platnou legislatívou, ale tiež minimalizuje straty a možnosť vzniku konfliktných situácií so zákazníkom. Je mimoriadne dôležité udržať si jeho lojalitu, aby bol ochotný naďalej využívať služby, kupovať produkty a šíriť dobré meno firmy.

Tréning je určený pre:

podnikateľov, živnostníkov - prevádzkovatelia malých firiem poskytujúcich produkty a služby
zamestnancov, ktorí sa pri predaji produktov alebo služieb môžu stretávať s riešením reklamácií
Maximálne 12 účastníkov

Forma:

Kombinácia teoretických vstupov a interaktívnej diskusie (50%) v spojenís praktickými cvičeniami a ukážkami (50%)

Tréning vieme zrealizovať v jazykoch:

Slovenský

Možné nadväzujúce tréningy:

Zvládanie konfliktov
Telefonická komunikácia
Komunikačné zručnosti