Ochrana osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov

Životopisy obsahujú údaje, ktoré sa podľa 4§ zákona č. 122/2013 Z.z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov považujú za Osobné údaje.  Preto tieto Osobné údaje môžu byť spracované iba so súhlasom Dotknutej osoby. Dotknutá osoba pred zaslaním Životopisu vyhlasuje, že všetky ňou uvedené Osobné údaje sú pravdivé, a následne dáva svoj súhlas spoločnosti MVA Slovakia s.r.o.  na spracovanie svojich Osobných údajov na nižšie uvedené účely.

Účelom spracovania Osobných údajov je poskytnutie pomoci Dotknutej osobe ako Záujemcovi o prácu nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť. MVA Slovakia  s r.o.  na základe súhlasu Dotknutej osoby a za účelom uvedeného v predchádzajúcej vete je oprávnená Osobné údaje uvedené v Životopise Dotknutej osoby sprístupniť/poskytnúť svojím Obchodným partnerom, ktorí ponúkajú dané pracovné príležitosti.

Osobné údaje uvedené v Životopise Dotknutej osoby sa sprístupňujú/poskytujú  Obchodným partnerom v rámci užšieho výberu vhodných kandidátov na otvorené pozície a to prostredníctvom emailu, a to v trvaní 6 mesiacov odo dňa udelenia súhlasu na spracovanie osobných údajov. Po ukončení vyššie uvedenej doby budú Osobné údaje uvedené v Životopise neprístupné a uchované v našej databáze Životopisov po dobu 2 rokov pre prípad ich opätovného sprístupnenia/poskytnutia Dotknutou osobou.

Sprístupnenie/Poskytnutie životopisu je na základe rozhodnutia Dotknutej osoby možné kedykoľvek ukončiť a obnoviť. Na základe písomnej  žiadosti Dotknutej osoby je MVA Slovakia s r.o.  povinná Osobné údaje definitívne vymazať.

Spoločnosť MVA Slovakia s.r.o. v zmysle § 20 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov disponuje vypracovaným Bezpečnostným projektom, ktorý je pravidelne aktualizovaný. Vymedzuje rozsah a spôsob bezpečnostných opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb a rizík pôsobiacich na informačný systém. Zamestnanci a dodávatelia spoločnosti MVA Slovakia s.r.o. sú písomne viazaný k dodržiavaniu zásad ochrany osobných údajov.